Przejd藕 do tre艣ci

Regulamin serwisu

Serwis dawiduczy.pl prowadzony jest przed Dawida Otulaka (Dawid Otulak), prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Dawid Otulak Dawiduczy,
kt贸rego
sta艂e miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz adres do dor臋cze艅 to ul. Chmieleniec 16/52, 30348 Krak贸w,
NIP: 7931539928, REGON:
121590605, numeru telefonu:
0048 796 275 275.

W razie jakichkolwiek pyta艅 zwi膮zanych z
regulaminem, prosz臋 o kontakt za po艣rednictwem adresu email: kontakt@dawiduczy.pl.

搂 1聽聽 Definicje

U偶yte w regulaminie poni偶sze poj臋cia oznaczaj膮:
1. Adres e-mail Sprzedawcy – kontakt@dawiduczy.pl.
2. Konsument 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w zakresie niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 (zgodnie z przepisem art. 221 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r.).
3. Konto 鈥 indywidualny profil Kupuj膮cego za艂o偶ony w Serwisie.
4. Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮c膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych pod warunkiem posiadania odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮.
5. Kursy 鈥 kursy edukacyjne online, indywidualnie jako: Kurs.
6. Zbiory zada艅 鈥 materia艂y edukacyjne w formie elektronicznej, indywidualnie jako: 鈥瀂bi贸r zada艅鈥.
7. Nabycie Produktu 鈥 w przypadku Kurs贸w uzyskanie zdalnego dost臋pu do Kursu na czas okre艣lony oraz przekazanie przez Sprzedawc臋 w formie elektronicznej materia艂贸w zwi膮zanych z Kursem do wykorzystania bez ogranicze艅 czasowych, w przypadku Zbior贸w zada艅 przekazanie przez Sprzedawc臋 w formie elektronicznej Zbioru zada艅 do wykorzystania bez ogranicze艅 czasowych.
8. Produkty 鈥 Kursy oraz Zbiory zada艅, indywidualnie jako: Produkt. Wszystkie Produkty stanowi膮 tre艣膰 cyfrow膮 w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
9. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin.
10. Serwis 鈥 strona internetowa dost臋pna pod adresem: https://dawiduczy.pl.
11. Sprzedawca – Dawid Otulak, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Dawid Otulak Dawiduczy, kt贸rego sta艂e miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz adres do dor臋cze艅 to ul. Chmieleniec 16/52, 30-348 Krak贸w, NIP: 7931539928, REGON: 121590605, numer telefonu: 0048 796 275 275.

搂 2 聽聽 Postanowienia og贸lne

 1. Regulamin okre艣la zasady korzystania z Serwisu, 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu, zawierania um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, a tak偶e prawa i obowi膮zki Sprzedawcy oraz Kupuj膮cego.
 2. Do korzystania z Serwisu Kupuj膮cy potrzebuje:
  a. Dost臋pu do sieci Internet.
  b. Standardowego systemu operacyjnego.
  c. Standardowej przegl膮darki internetowej.
  d. Aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  Je艣li dla skorzystania z danego Produktu konieczne jest posiadanie sprz臋tu o konkretnych w艂a艣ciwo艣ciach technicznych lub okre艣lonych program贸w, taka informacja znajduje si臋 w opisie danego Produktu w Serwisie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne problemy techniczne lub ograniczenia techniczne w urz膮dzeniach i infrastrukturze z kt贸rych korzysta Kupuj膮cy, mog膮ce skutkowa膰 uniemo偶liwieniem lub utrudnieniem w korzystaniu z Serwisu lub z Produkt贸w.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do czasowego zablokowania dost臋pu do Serwisu, a w konsekwencji do Produkt贸w w zakresie, w jakim skorzystanie z Produkt贸w wymaga dost臋pu do Serwisu, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 5. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego dzia艂ania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 6. Podczas korzystania z Serwisu oraz z Produkt贸w zakazane jest dostarczanie, przekazywanie, rozpowszechnianie oraz propagowanie tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci za po艣rednictwem kana艂贸w kontaktu dost臋pnych w ramach Serwisu i Produkt贸w.
 7. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do korzystania z Serwisu oraz z Produkt贸w w spos贸b zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 8. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towar贸w i us艂ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug z 11 marca 2004 r. Wszelkie ceny Produkt贸w podane w Serwisie s膮 cenami brutto, przy uwzgl臋dnieniu zwolnienia z podatku od towar贸w i us艂ug.

搂 3聽 Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

 1. Za po艣rednictwem Serwisu Sprzedawca 艣wiadczy drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego nast臋puj膮ce us艂ugi:
  1. Umo偶liwia Kupuj膮cemu Nabycie Produktu na podstawie umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych.
  2. Umo偶liwia Kupuj膮cemu za艂o偶enie Konta (rejestracj臋 w Serwisie), a nast臋pnie korzystania z Konta, kt贸re utrzymuje.
  3. Umo偶liwia Kupuj膮cemu zapisanie si臋 do newslettera.
  4. Umo偶liwia Kupuj膮cemu pobranie maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z chemii i biologii wraz z arkuszami odpowiedzi, udost臋pnionych przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮.

5. Umo偶liwia Kupuj膮cemu nawi膮zanie kontaktu ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem formularza kontaktowego.
6. Umo偶liwia Kupuj膮cemu zapoznanie si臋 z wersjami testowymi Produkt贸w.
2. Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 s膮 nieodp艂atne. Odp艂atny charakter ma Nabycie Produktu poprzez zawarcie umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych.
3. W celu uzyskania mo偶liwo艣ci zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, konieczne jest za艂o偶enie Konta (zarejestrowanie si臋 w Serwisie). Za艂o偶enie Konta w Serwisie odbywa si臋 poprzez wype艂nienie i przes艂anie, za pomoc膮 automatycznego mechanizmu Serwisu, formularza rejestracyjnego. Do za艂o偶enia Konta wymagane jest zapoznanie si臋 z Regulaminem i akceptacja jego postanowie艅.
4. Z wykorzystaniem jednego adresu e-mail mo偶e zosta膰 utworzone tylko jedno konto w Serwisie.
5. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 Konto, przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy na Adres e-mail Sprzedawcy. Usuni臋cie Konta:
1. Spowoduje utrat臋 przez Kupuj膮cego dost臋pu do wszelkich Produkt贸w lub cz臋艣ci z Produkt贸w, kt贸re wymagaj膮 Konta dla korzystania z nich.
2. Nie spowoduje usuni臋cia danych o zawartych umowach o dostarczanie tre艣ci cyfrowych z wykorzystaniem Konta.
6. W razie usuni臋cia Konta Kupuj膮cego na jego 偶膮danie w okresie, w kt贸rym Kupuj膮cy jest uprawniony do korzystania z Produktu za po艣rednictwem Konta, Kupuj膮cemu nie przys艂uguje roszczenie o cz臋艣ciowy zwrot kwoty zap艂aconej tytu艂em Nabycia Produktu.
Zg艂aszaj膮c 偶膮danie usuni臋cia Konta Kupuj膮cy zrzeka si臋 wobec Sprzedawcy wszelkich roszcze艅 zwi膮zanych z ewentualn膮 utrat膮 dost臋pu do Produktu.
7. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 skorzysta膰 z us艂ugi newslettera, Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na przesy艂aniu wiadomo艣ci e-mail na adres e-mail Kupuj膮cego, zawieraj膮cych m.in.: informacje o nowych Produktach, promocjach i dzia艂aniach Sprzedawcy, informacje zwi膮zane z Produktami oraz informacje mog膮ce stanowi膰 uzupe艂nienie Produkt贸w, na co Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋.
8. Rozpocz臋cie 艣wiadczenia us艂ugi newslettera odbywa si臋 po zapisaniu do newslettera przez Kupuj膮cego. Zapisanie si臋 do newslettera nast臋puje poprzez wype艂nienie i przes艂anie formularza zapisu znajduj膮cego si臋 w Serwisie.
9. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, klikaj膮c w odpowiedni przycisk znajduj膮cy si臋 w stopce ka偶dej wiadomo艣ci e-mail otrzymanej w ramach us艂ugi newslettera.
10. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Serwisu i us艂ugami 艣wiadczonymi drog膮 elektroniczn膮, Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawiera膰: dane Kupuj膮cego umo偶liwiaj膮ce jego identyfikacj臋 oraz rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do sk艂adanej przez Kupuj膮cego reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia mu reklamacji.

搂 4聽聽 Zawarcie umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych

 1. W celu Nabycia Produktu przez Kupuj膮cego, konieczne jest zawarcie umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych przez Kupuj膮cego ze Sprzedawc膮 (z艂o偶enie zam贸wienia).
  2. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie na Produkt tylko posiadaj膮c za艂o偶one Konto w Serwisie lub zak艂adaj膮c Konto w toku sk艂adania zam贸wienia na Produkt.
  3. Aby zam贸wi膰 Produkt, Kupuj膮cy musi wybra膰 interesuj膮cy go Produkt, wype艂ni膰 formularz zam贸wienia i poda膰 dane niezb臋dne do realizacji zam贸wienia, zapozna膰 si臋 z Regulaminem oraz z warunkami odst膮pienia od umowy, zaakceptowa膰 Regulamin oraz wyrazi膰 zgod臋 na rozpocz臋cie dostarczania tre艣ci cyfrowych (Produktu) przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, co skutkuje utrat膮 prawa do odst膮pienia od umowy, a nast臋pnie klikn膮膰 w przycisk 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥.
  4. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do podania w formularzu zam贸wienia swoich prawdziwych danych osobowych (a w przypadku Kupuj膮cych nie b臋d膮cych osobami fizycznymi, danych Kupuj膮cego oraz osoby sk艂adaj膮cej zam贸wienie w imieniu Kupuj膮cego).
  5. Po wybraniu przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥, Kupuj膮cy zostanie przeniesiony na stron臋 operatora p艂atno艣ci 鈥 systemu Paynow (https://www.paynow.pl), a w zale偶no艣ci od wyboru metody p艂atno艣ci mo偶e zosta膰 przeniesiony r贸wnie偶 na stron臋 podmiotu 艣wiadcz膮cego obs艂ug臋 p艂atno艣ci online w zakresie p艂atno艣ci kartami 鈥 Autopay S.A. (https://autopay.pl), w celu dokonania p艂atno艣ci za Produkt.
  6. Po skutecznym dokonaniu p艂atno艣ci, Kupuj膮cy zostanie przeniesiony do Serwisu, na stron臋 zawieraj膮c膮 potwierdzenie Nabycia Produktu. Z t膮 chwil膮 umow臋 o dostarczanie tre艣ci cyfrowych uwa偶a si臋 za zawart膮. Potwierdzenie Nabycia Produktu Kupuj膮cy otrzyma r贸wnie偶 na adres e-mail podany w formularzu zam贸wienia.
  7. System Paynow to us艂uga integratora p艂atno艣ci dla firm w ramach bankowo艣ci detalicznej mBanku S.A. z siedzib膮 w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla miasta sto艂ecznego Warszawy, Wydzia艂 II Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr 0000025237, posiadaj膮cego NIP 5260215088, kapita艂 zak艂adowy w kwocie 169.401.468,00 z艂 wp艂acony w ca艂o艣ci.
  8. Autopay S.A. z siedzib膮 w Sopocie, ul. Powsta艅c贸w Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr 0000320590, posiadaj膮ca NIP 5851351185, kapita艂 zak艂adowy w kwocie 2.205.500,00 z艂 wp艂acony w ca艂o艣ci, 艣wiadczy obs艂ug臋 p艂atno艣ci online w zakresie p艂atno艣ci kartami.
  9. Dost臋pne metody p艂atno艣ci to tzw. szybki przelew, system Blik oraz karty p艂atnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  10. W celu skorzystania z systemu Paynow lub z us艂ug Autopay S.A konieczne jest zaakceptowanie regulamin贸w Paynow lub Autopay S.A.

搂 5 聽 Kursy, Nabycie Produktu (Kursu), udost臋pnienie Kursu

 1. Kursy s膮 to dost臋pne online poprzez Konto Kupuj膮cego materia艂y edukacyjne z zakresu biologii i chemii, stanowi膮ce tre艣膰 cyfrow膮, realizowane w zale偶no艣ci od Kursu poprzez zaj臋cia online prowadzone na 偶ywo lub udost臋pniane nagrania wideo, wraz z dodatkowymi materia艂ami w formie elektronicznej (plikami w formacie pdf). Dok艂adny opis ka偶dego z Kurs贸w, w tym informacja czy Kurs prowadzony jest w formie zaj臋膰 online prowadzonych na 偶ywo, czy udost臋pnianych nagra艅 wideo, czy te偶 obejmuje zar贸wno zaj臋cia online prowadzone na 偶ywo jak i udost臋pniane nagrania wideo, znajduje si臋 w opisie Kursu w Serwisie. W zale偶no艣ci od Kursu, w sk艂ad dodatkowych materia艂贸w w formie elektronicznej (plik贸w w formacie pdf) mog膮 wchodzi膰 Zbiory zada艅 lub ich cz臋艣ci.
 2. Do korzystania z Kursu Kupuj膮cy potrzebuje:
  a. Dost臋pu do sieci Internet.
  b. Standardowego systemu operacyjnego.
  c. Standardowej przegl膮darki internetowej.
  d. Aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  e. Sprz臋tu i oprogramowania umo偶liwiaj膮cych korzystanie z platformy ClickMeeting (dzia艂aj膮cej pod adresem: https://clickmeeting.com/pl),
  pozwalaj膮cej na transmisj臋 g艂osu i obrazu 鈥 w przypadku Kursu obejmuj膮cego zaj臋cia online prowadzone na 偶ywo.
  f. Sprz臋tu i oprogramowania umo偶liwiaj膮cych odtwarzanie nagra艅 wideo.
  g. Sprz臋tu i oprogramowania umo偶liwiaj膮cych odczytywanie plik贸w w formacie pdf.
 3. Po Nabyciu Produktu (dost臋pu do Kursu), niezw艂ocznie po rejestracji otrzymania przez Sprzedawc臋 p艂atno艣ci, Kupuj膮cy otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Nabycia Produktu, a nast臋pnie uzyska na okres 365 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, w zale偶no艣ci od Kursu:
  a. Dost臋p do spotka艅 online prowadzonych na 偶ywo za po艣rednictwem platformy ClickMeeting (poprzez linki umieszczone w Koncie) 鈥 w przypadku Kursu obejmuj膮cego zaj臋cia online prowadzone na 偶ywo.
  b. Mo偶liwo艣膰 zdalnego kontaktu z osob膮 prowadz膮c膮 Kurs podczas zaj臋膰 na 偶ywo za po艣rednictwem platformy ClickMeeting 鈥 w przypadku Kursu obejmuj膮cego zaj臋cia online prowadzone na 偶ywo.
  c. Dost臋p do nagra艅 wideo za po艣rednictwem Konta 鈥 w przypadku Kursu obejmuj膮cego udost臋pnienie nagra艅 wideo.
  d. Dost臋p do dodatkowych materia艂贸w w formie elektronicznej (plik贸w pdf).
 4. Zaj臋cia online na 偶ywo odbywaj膮 si臋 w liczbie i w terminach okre艣lonych
  harmonogramem przedstawionym w opisie Kursu w Serwisie. Kupuj膮cy Nabywaj膮c Produkt obejmuj膮cy zaj臋cia online prowadzone na 偶ywo mo偶e uzyska膰 dost臋p do r贸偶nej liczby zaj臋膰 na 偶ywo w zale偶no艣ci od momentu Nabycia Produktu (Kursu) wzgl臋dem harmonogramu Kursu.
 5. Nagrania wideo udost臋pniane s膮 w liczbie i w terminach okre艣lonych harmonogramem przedstawionym w opisie danego Kursu w Serwisie.
 6. Materia艂y w formie elektronicznej obj臋te Kursem udost臋pniane s膮 w liczbie i w terminach okre艣lonych harmonogramem przedstawionym w opisie Kursu w Serwisie. Kupuj膮cy mo偶e je pobra膰 przy pomocy Konta.
 7. Po up艂ywie okresu 365 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych dost臋p Kupuj膮cego do Produktu (Kursu) w Koncie Kupuj膮cego wygasa.
 8. W przypadku nagra艅 wideo oraz materia艂贸w w formie elektronicznej opublikowanych po Nabyciu Produktu 鈥 zgodnie z harmonogramem Kursu przedstawionym w opisie Kursu w Serwisie, Kupuj膮cy uzyskuje do nich dost臋p na okres kr贸tszy ni偶 365 dni, tj. na okres kr贸tszy o liczb臋 dni kt贸ra up艂yn臋艂a od dnia Nabycia Produktu do daty publikacji danego nagrania wideo lub materia艂u w formie elektronicznej. Korzystanie z dodatkowych materia艂贸w w formie elektronicznej po ich pobraniu mo偶liwe jest przez czas nieokre艣lony.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania dowolnych zmian do harmonogramu Kursu przy zachowaniu liczby zaj臋膰 i materia艂贸w w formie elektronicznej przewidzianych pocz膮tkowym harmonogramem podanym w Serwisie w opisie Kursu.
 10. W przypadku jakichkolwiek problem贸w z pobraniem lub uruchomieniem materia艂贸w w formie elektronicznej, wzi臋ciem udzia艂u w zaj臋ciach prowadzonych online na 偶ywo czy te偶 uruchomieniem nagra艅 wideo, Kupuj膮cy proszony jest o kontakt ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Adresu e-mail Sprzedawcy.
 11. Z materia艂贸w w formie elektronicznej udost臋pnianych w ramach Kursu Kupuj膮cy mo偶e korzysta膰 wielokrotnie, brak jest zabezpiecze艅 limituj膮cych i ograniczaj膮cych wykorzystanie materia艂贸w. Materia艂y mog膮 by膰 oznaczone znakiem wodnym i logo Sprzedawcy.
 12. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 nie udost臋pnia膰 swoich danych dost臋powych do Konta ani Kursu osobom trzecim i nie rozpowszechnia膰 Kursu ani jego fragment贸w bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. Udost臋pnienie danych dost臋powych do Konta lub Kursu tak jak i rozpowszechnianie Kursu lub jego fragment贸w skutkuje ponoszeniem odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej przez Kupuj膮cego oraz ca艂kowitym usuni臋ciem Konta na Serwisie.
 13. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 nie udost臋pnia膰 swoich danych dost臋powych do Konta ani Kursu osobom trzecim i nie odsprzedawa膰 Kursu ani jego fragment贸w bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. Udost臋pnienie danych dost臋powych do Konta lub Kursu tak jak i odsprzedawanie Kursu lub jego fragment贸w skutkuje ponoszeniem odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej przez Kupuj膮cego oraz ca艂kowitym usuni臋ciem Konta na Serwisie.
 14. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 korzysta膰 z zaj臋膰 online prowadzonych na 偶ywo w ramach Kursu w spos贸b nienaruszaj膮cy i niezak艂贸caj膮cy mo偶liwo艣ci korzystania z zaj臋膰 przez innych uczestnik贸w (Kupuj膮cych). W razie powtarzaj膮cego si臋 korzystania przez Kupuj膮cego z zaj臋膰 w inny spos贸b, Sprzedawca po uprzednim zwr贸ceniu uwagi Kupuj膮cemu za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail, jest uprawniony do zablokowania mo偶liwo艣ci udzia艂u Kupuj膮cego w pozosta艂ych zaj臋ciach online prowadzonych na 偶ywo. W takiej sytuacji Kupuj膮cy nadal ma mo偶liwo艣膰 korzystania z pozosta艂ych materia艂贸w i nie jest uprawniony do 偶膮dania zwrotu jakiekolwiek cz臋艣ci z kwoty zap艂aconej za Kurs.

搂 6 聽 Zbiory zada艅, Nabycie Produktu (Zbioru zada艅), przekazanie Zbioru zada艅

 1. Zbiory zada艅 to przygotowane w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf) zbiory zada艅 pomocne w nauce biologii i chemii oraz przygotowaniu do matury, stanowi膮ce tre艣膰 cyfrow膮. Opis poszczeg贸lnych Zbior贸w zada艅 znajduje si臋 w Serwisie. Zbiory zada艅 mog膮 wchodzi膰 w sk艂ad Kurs贸w. Niniejszy paragraf obejmuje nabycie tylko Zbior贸w zada艅.
 2. Do korzystania ze Zbioru zada艅 Kupuj膮cy potrzebuje:
  a. Dost臋pu do sieci Internet.
  b. Standardowego systemu operacyjnego.
  c. Standardowej przegl膮darki internetowej.
  d. Aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  e. Sprz臋tu i oprogramowania umo偶liwiaj膮cych odczytywanie plik贸w w formacie pdf.
 3. Po Nabyciu Produktu (Zbioru zada艅), niezw艂ocznie po rejestracji otrzymania przez Sprzedawc臋 p艂atno艣ci, Kupuj膮cy otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Nabycia Produktu, a nast臋pnie uzyska na okres 365 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych dost臋p do Zbioru zada艅 (mo偶liwo艣膰 pobrania) poprzez Konto. Korzystanie ze Zbioru zada艅 po jego pobraniu mo偶liwe jest przez czas nieokre艣lony.
 4. Po up艂ywie okresu 365 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych dost臋p Kupuj膮cego do Produktu (Zbioru zada艅) w Koncie Kupuj膮cego wygasa.
 5. W przypadku jakichkolwiek problem贸w z pobraniem lub uruchomieniem Zbioru zada艅, Kupuj膮cy proszony jest o kontakt ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Adresu e-mail Sprzedawcy.
 6. Ze Zbioru zada艅 Kupuj膮cy mo偶e korzysta膰 wielokrotnie, brak jest zabezpiecze艅 limituj膮cych i ograniczaj膮cych wykorzystanie Zbioru zada艅. Zbiory zada艅 mog膮 by膰 oznaczone znakiem wodnym i logo Sprzedawcy.
 7. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 nie udost臋pnia膰 swoich danych dost臋powych do Konta osobom trzecim i nie rozpowszechnia膰 Zbior贸w zada艅 ani ich fragment贸w bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. Udost臋pnienie danych dost臋powych do Konta tak jak i rozpowszechnianie Zbior贸w zada艅 lub ich fragment贸w skutkuje ponoszeniem odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej przez Kupuj膮cego.

搂 7 聽 Prawa w艂asno艣ci intelektualnej

 1. Wszystkie Produkty dost臋pne w Serwisie, w tym wszelkie elementy Produkt贸w jak i wszystkie inne materia艂y dost臋pne w Serwisie stanowi膮 utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., do kt贸rych prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy (z wy艂膮czeniem materia艂贸w oznaczonych przez Sprzedawc臋 jako utwory os贸b trzecich oraz publikowanych przez Sprzedawc臋 maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z chemii i biologii wraz z arkuszami odpowiedzi, udost臋pnianych przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮).
 2. Kupuj膮cy jest uprawniony do korzystania z nabytych Produkt贸w oraz wszelkich innych materia艂贸w znajduj膮cych si臋 w Serwisie tylko i wy艂膮cznie na w艂asny u偶ytek.
 3. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Produkt贸w lub innych materia艂贸w dost臋pnych w Serwisie, do kt贸rych przys艂uguj膮 Sprzedawcy prawa autorskie, bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie praw autorskich i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.

搂 8 聽 Odst膮pienie od umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych przez Konsumenta

 1. Konsument, kt贸ry zawar艂 ze Sprzedawc膮 umow臋 o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, ma prawo odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
 3. Dla odst膮pienia od umowy, Konsument musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia 鈥 na przyk艂ad poprzez wiadomo艣膰 wys艂an膮 poczt膮 elektroniczn膮 na Adres e-mail Sprzedawcy. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy stanowi膮cego za艂膮cznik do Regulaminu, ale nie jest to konieczne.
 4. Termin do odst膮pienia od umowy jest zachowany, je偶eli Konsument wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Konsumentowi prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 5. W przypadku odst膮pienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta p艂atno艣ci niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy. Zwrot p艂atno艣ci dokonywany jest p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument. Konsument odst臋puj膮c od umowy ma mo偶liwo艣膰 wskazania innego numeru rachunku bankowego w celu otrzymania zwrotu p艂atno艣ci. Konsument nie ponosi 偶adnych koszt贸w zwi膮zanych ze zwrotem p艂atno艣ci.

搂 9 聽 Odpowiedzialno艣膰 za wady Produkt贸w

 1. Sprzedawca zobowi膮zany jest przekaza膰 lub udost臋pni膰 Kupuj膮cemu Produkt wolny od wad.
 2. Kupuj膮cy jest uprawniony do z艂o偶enia reklamacji dotycz膮cych Produktu.
 3. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona listownie na adres Sprzedawcy okre艣lony we wst臋pie do Regulaminu lub poczt膮 elektroniczn膮 na Adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawiera膰: dane Kupuj膮cego umo偶liwiaj膮ce jego identyfikacj臋, w tym adres do korespondencji, przedmiot reklamacji oraz 偶膮danie zwi膮zane z reklamacj膮.
 5. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do sk艂adanej przez Kupuj膮cego reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia mu reklamacji
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za spos贸b wykorzystania tre艣ci zawartych w Produktach oraz efekty korzystania z Produkt贸w, w tym osi膮gni臋te wyniki w nauce.

搂 10 聽 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupuj膮cego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w cookies zosta艂y okre艣lone w Polityce prywatno艣ci (dost臋pnej: https://dawiduczy.pl/polityka-prywatnosci).

搂 11 聽 Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przez Konsument贸w

 1. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie mediacji ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi umowami. Szczeg贸艂y ewentualnej mediacji zostan膮 okre艣lone przez Sprzedawc臋 oraz Konsumenta.
 2. Sprzedawca informuje Konsumenta, 偶e Konsument w razie pojawienia si臋 ewentualnego sporu ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.
 3. Sprzedawca informuje Konsumenta, 偶e szczeg贸艂owe informacje na temat pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w oraz dochodzenia roszcze艅 mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://www.uokik.gov.pl/.

搂 12 聽 Postanowienia ko艅cowe

 1. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od 22 stycznia 2024 r.
 2. Wszelkie poprzednie wersje Regulaminu Sprzedawca udost臋pnia poni偶ej Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 wersj臋 Regulaminu obowi膮zuj膮c膮 w dacie zawarcia umowy.
 4. Dla wszelkich ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi umowami w艂a艣ciwy jest s膮d powszechny w艂a艣ciwy miejscowo dla sta艂ego miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument贸w, w kt贸rych przypadku zastosowanie znajduj膮 zasady og贸lne reguluj膮ce w艂a艣ciwo艣膰 s膮du.

Za艂膮cznik do Regulaminu 鈥 wz贸r formularza odst膮pienia od umowy