Regulamin serwisu

Serwis dawiduczy.pl prowadzony jest przed Dawida Otulaka (Dawid Otulak), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dawid Otulak Dawiduczy,
którego
stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń to ul. Chmieleniec 16/52, 30348 Kraków,
NIP: 7931539928, REGON:
121590605, numeru telefonu:
0048 796 275 275.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z
regulaminem, proszę o kontakt za pośrednictwem adresu email: kontakt@dawiduczy.pl.

§ 1   Definicje

Użyte w regulaminie poniższe pojęcia oznaczają:
1. Adres e-mail Sprzedawcy – kontakt@dawiduczy.pl.
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z przepisem art. 221 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r.).
3. Konto – indywidualny profil Kupującego założony w Serwisie.
4. Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem posiadania odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
5. Kursy – kursy edukacyjne online, indywidualnie jako: Kurs.
6. Zbiory zadań – materiały edukacyjne w formie elektronicznej, indywidualnie jako: „Zbiór zadań”.
7. Nabycie Produktu – w przypadku Kursów uzyskanie zdalnego dostępu do Kursu na czas określony oraz przekazanie przez Sprzedawcę w formie elektronicznej materiałów związanych z Kursem do wykorzystania bez ograniczeń czasowych, w przypadku Zbiorów zadań przekazanie przez Sprzedawcę w formie elektronicznej Zbioru zadań do wykorzystania bez ograniczeń czasowych.
8. Produkty – Kursy oraz Zbiory zadań, indywidualnie jako: Produkt. Wszystkie Produkty stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
9. Regulamin – niniejszy regulamin.
10. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://dawiduczy.pl.
11. Sprzedawca – Dawid Otulak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Otulak Dawiduczy, którego stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń to ul. Chmieleniec 16/52, 30-348 Kraków, NIP: 7931539928, REGON: 121590605, numer telefonu: 0048 796 275 275.

§ 2    Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, zawierania umów o dostarczanie treści cyfrowych, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 2. Do korzystania z Serwisu Kupujący potrzebuje:
  a. Dostępu do sieci Internet.
  b. Standardowego systemu operacyjnego.
  c. Standardowej przeglądarki internetowej.
  d. Aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  Jeśli dla skorzystania z danego Produktu konieczne jest posiadanie sprzętu o konkretnych właściwościach technicznych lub określonych programów, taka informacja znajduje się w opisie danego Produktu w Serwisie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub ograniczenia techniczne w urządzeniach i infrastrukturze z których korzysta Kupujący, mogące skutkować uniemożliwieniem lub utrudnieniem w korzystaniu z Serwisu lub z Produktów.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu do Serwisu, a w konsekwencji do Produktów w zakresie, w jakim skorzystanie z Produktów wymaga dostępu do Serwisu, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 6. Podczas korzystania z Serwisu oraz z Produktów zakazane jest dostarczanie, przekazywanie, rozpowszechnianie oraz propagowanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem kanałów kontaktu dostępnych w ramach Serwisu i Produktów.
 7. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz z Produktów w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 8. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. Wszelkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto, przy uwzględnieniu zwolnienia z podatku od towarów i usług.

 

§ 3  Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Kupującego następujące usługi:
  1. Umożliwia Kupującemu Nabycie Produktu na podstawie umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
  2. Umożliwia Kupującemu założenie Konta (rejestrację w Serwisie), a następnie korzystania z Konta, które utrzymuje.
  3. Umożliwia Kupującemu zapisanie się do newslettera.
  4. Umożliwia Kupującemu pobranie maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z chemii i biologii wraz z arkuszami odpowiedzi, udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

5. Umożliwia Kupującemu nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.
6. Umożliwia Kupującemu zapoznanie się z wersjami testowymi Produktów.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę są nieodpłatne. Odpłatny charakter ma Nabycie Produktu poprzez zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
3. W celu uzyskania możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczanie treści cyfrowych, konieczne jest założenie Konta (zarejestrowanie się w Serwisie). Założenie Konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu, formularza rejestracyjnego. Do założenia Konta wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
4. Z wykorzystaniem jednego adresu e-mail może zostać utworzone tylko jedno konto w Serwisie.
5. Kupujący może w każdej chwili usunąć Konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na Adres e-mail Sprzedawcy. Usunięcie Konta:
1. Spowoduje utratę przez Kupującego dostępu do wszelkich Produktów lub części z Produktów, które wymagają Konta dla korzystania z nich.
2. Nie spowoduje usunięcia danych o zawartych umowach o dostarczanie treści cyfrowych z wykorzystaniem Konta.
6. W razie usunięcia Konta Kupującego na jego żądanie w okresie, w którym Kupujący jest uprawniony do korzystania z Produktu za pośrednictwem Konta, Kupującemu nie przysługuje roszczenie o częściowy zwrot kwoty zapłaconej tytułem Nabycia Produktu.
Zgłaszając żądanie usunięcia Konta Kupujący zrzeka się wobec Sprzedawcy wszelkich roszczeń związanych z ewentualną utratą dostępu do Produktu.
7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się skorzystać z usługi newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail na adres e-mail Kupującego, zawierających m.in.: informacje o nowych Produktach, promocjach i działaniach Sprzedawcy, informacje związane z Produktami oraz informacje mogące stanowić uzupełnienie Produktów, na co Kupujący wyraża zgodę.
8. Rozpoczęcie świadczenia usługi newslettera odbywa się po zapisaniu do newslettera przez Kupującego. Zapisanie się do newslettera następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu znajdującego się w Serwisie.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w odpowiedni przycisk znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach usługi newslettera.
10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu i usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego umożliwiające jego identyfikację oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 4   Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych

 1. W celu Nabycia Produktu przez Kupującego, konieczne jest zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych przez Kupującego ze Sprzedawcą (złożenie zamówienia).
  2. Kupujący może złożyć zamówienie na Produkt tylko posiadając założone Konto w Serwisie lub zakładając Konto w toku składania zamówienia na Produkt.
  3. Aby zamówić Produkt, Kupujący musi wybrać interesujący go Produkt, wypełnić formularz zamówienia i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem oraz z warunkami odstąpienia od umowy, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych (Produktu) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy, a następnie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  4. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia swoich prawdziwych danych osobowych (a w przypadku Kupujących nie będących osobami fizycznymi, danych Kupującego oraz osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego).
  5. Po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności – systemu Paynow (https://www.paynow.pl), a w zależności od wyboru metody płatności może zostać przeniesiony również na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności online w zakresie płatności kartami – Blue Media S.A. (https://bluemedia.pl), w celu dokonania płatności za Produkt.
  6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony do Serwisu, na stronę zawierającą potwierdzenie Nabycia Produktu. Z tą chwilą umowę o dostarczanie treści cyfrowych uważa się za zawartą. Potwierdzenie Nabycia Produktu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  7. System Paynow to usługa integratora płatności dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział II Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000025237, posiadającego NIP 5260215088, kapitał zakładowy w kwocie 169.401.468,00 zł wpłacony w całości.
  8. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000320590, posiadająca NIP 5851351185, kapitał zakładowy w kwocie 2.000.000,00 zł wpłacony w całości, świadczy obsługę płatności online w zakresie płatności kartami.
  9. Dostępne metody płatności to tzw. szybki przelew, system Blik oraz karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  10. W celu skorzystania z systemu Paynow lub z usług Blue Media S.A. konieczne jest zaakceptowanie regulaminów Paynow lub Blue Media S.A.

 

§ 5   Kursy, Nabycie Produktu (Kursu), udostępnienie Kursu

 1. Kursy są to dostępne online poprzez Konto Kupującego materiały edukacyjne z zakresu biologii i chemii, stanowiące treść cyfrową, realizowane w zależności od Kursu poprzez zajęcia online prowadzone na żywo lub udostępniane nagrania wideo, wraz z dodatkowymi materiałami w formie elektronicznej (plikami w formacie pdf). Dokładny opis każdego z Kursów, w tym informacja czy Kurs prowadzony jest w formie zajęć online prowadzonych na żywo, czy udostępnianych nagrań wideo, czy też obejmuje zarówno zajęcia online prowadzone na żywo jak i udostępniane nagrania wideo, znajduje się w opisie Kursu w Serwisie. W zależności od Kursu, w skład dodatkowych materiałów w formie elektronicznej (plików w formacie pdf) mogą wchodzić Zbiory zadań lub ich części.
 2. Do korzystania z Kursu Kupujący potrzebuje:
  a. Dostępu do sieci Internet.
  b. Standardowego systemu operacyjnego.
  c. Standardowej przeglądarki internetowej.
  d. Aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  e. Sprzętu i oprogramowania umożliwiających korzystanie z platformy ClickMeeting (działającej pod adresem: https://clickmeeting.com/pl),
  pozwalającej na transmisję głosu i obrazu – w przypadku Kursu obejmującego zajęcia online prowadzone na żywo.
  f. Sprzętu i oprogramowania umożliwiających odtwarzanie nagrań wideo.
  g. Sprzętu i oprogramowania umożliwiających odczytywanie plików w formacie pdf.
 3. Po Nabyciu Produktu (dostępu do Kursu), niezwłocznie po rejestracji otrzymania przez Sprzedawcę płatności, Kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Nabycia Produktu, a następnie uzyska na okres 365 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w zależności od Kursu:
  a. Dostęp do spotkań online prowadzonych na żywo za pośrednictwem platformy ClickMeeting (poprzez linki umieszczone w Koncie) – w przypadku Kursu obejmującego zajęcia online prowadzone na żywo.
  b. Możliwość zdalnego kontaktu z osobą prowadzącą Kurs podczas zajęć na żywo za pośrednictwem platformy ClickMeeting – w przypadku Kursu obejmującego zajęcia online prowadzone na żywo.
  c. Dostęp do nagrań wideo za pośrednictwem Konta – w przypadku Kursu obejmującego udostępnienie nagrań wideo.
  d. Dostęp do dodatkowych materiałów w formie elektronicznej (plików pdf).
 4. Zajęcia online na żywo odbywają się w liczbie i w terminach określonych
  harmonogramem przedstawionym w opisie Kursu w Serwisie. Kupujący Nabywając Produkt obejmujący zajęcia online prowadzone na żywo może uzyskać dostęp do różnej liczby zajęć na żywo w zależności od momentu Nabycia Produktu (Kursu) względem harmonogramu Kursu.
 5. Nagrania wideo udostępniane są w liczbie i w terminach określonych harmonogramem przedstawionym w opisie danego Kursu w Serwisie.
 6. Materiały w formie elektronicznej objęte Kursem udostępniane są w liczbie i w terminach określonych harmonogramem przedstawionym w opisie Kursu w Serwisie. Kupujący może je pobrać przy pomocy Konta.
 7. Po upływie okresu 365 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych dostęp Kupującego do Produktu (Kursu) w Koncie Kupującego wygasa.
 8. W przypadku nagrań wideo oraz materiałów w formie elektronicznej opublikowanych po Nabyciu Produktu – zgodnie z harmonogramem Kursu przedstawionym w opisie Kursu w Serwisie, Kupujący uzyskuje do nich dostęp na okres krótszy niż 365 dni, tj. na okres krótszy o liczbę dni która upłynęła od dnia Nabycia Produktu do daty publikacji danego nagrania wideo lub materiału w formie elektronicznej. Korzystanie z dodatkowych materiałów w formie elektronicznej po ich pobraniu możliwe jest przez czas nieokreślony.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania dowolnych zmian do harmonogramu Kursu przy zachowaniu liczby zajęć i materiałów w formie elektronicznej przewidzianych początkowym harmonogramem podanym w Serwisie w opisie Kursu.
 10. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem lub uruchomieniem materiałów w formie elektronicznej, wzięciem udziału w zajęciach prowadzonych online na żywo czy też uruchomieniem nagrań wideo, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Adresu e-mail Sprzedawcy.
 11. Z materiałów w formie elektronicznej udostępnianych w ramach Kursu Kupujący może korzystać wielokrotnie, brak jest zabezpieczeń limitujących i ograniczających wykorzystanie materiałów. Materiały mogą być oznaczone znakiem wodnym i logo Sprzedawcy.
 12. Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać swoich danych dostępowych do Konta ani Kursu osobom trzecim i nie rozpowszechniać Kursu ani jego fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. Udostępnienie danych dostępowych do Konta lub Kursu tak jak i rozpowszechnianie Kursu lub jego fragmentów skutkuje ponoszeniem odpowiedzialności odszkodowawczej przez Kupującego oraz całkowitym usunięciem konta na platformie.
 13. Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać swoich danych dostępowych do Konta ani Kursu osobom trzecim i nie odsprzedawać Kursu ani jego fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. Udostępnienie danych dostępowych do Konta lub Kursu tak jak i odsprzedawanie Kursu lub jego fragmentów skutkuje ponoszeniem odpowiedzialności odszkodowawczej przez Kupującego oraz całkowitym usunięciem Konta na platformie.
 14. Kupujący zobowiązuje się korzystać z zajęć online prowadzonych na żywo w ramach Kursu w sposób nienaruszający i niezakłócający możliwości korzystania z zajęć przez innych uczestników (Kupujących). W razie powtarzającego się korzystania przez Kupującego z zajęć w inny sposób, Sprzedawca po uprzednim zwróceniu uwagi Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, jest uprawniony do zablokowania możliwości udziału Kupującego w pozostałych zajęciach online prowadzonych na żywo. W takiej sytuacji Kupujący nadal ma możliwość korzystania z pozostałych materiałów i nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakiekolwiek części z kwoty zapłaconej za Kurs.

 

§ 6   Zbiory zadań, Nabycie Produktu (Zbioru zadań), przekazanie Zbioru zadań

 1. Zbiory zadań to przygotowane w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf) zbiory zadań pomocne w nauce biologii i chemii oraz przygotowaniu do matury, stanowiące treść cyfrową. Opis poszczególnych Zbiorów zadań znajduje się w Serwisie. Zbiory zadań mogą wchodzić w skład Kursów. Niniejszy paragraf obejmuje nabycie tylko Zbiorów zadań.
 2. Do korzystania ze Zbioru zadań Kupujący potrzebuje:
  a. Dostępu do sieci Internet.
  b. Standardowego systemu operacyjnego.
  c. Standardowej przeglądarki internetowej.
  d. Aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  e. Sprzętu i oprogramowania umożliwiających odczytywanie plików w formacie pdf.
 3. Po Nabyciu Produktu (Zbioru zadań), niezwłocznie po rejestracji otrzymania przez Sprzedawcę płatności, Kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie Nabycia Produktu, a następnie uzyska na okres 365 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych dostęp do Zbioru zadań (możliwość pobrania) poprzez Konto. Korzystanie ze Zbioru zadań po jego pobraniu możliwe jest przez czas nieokreślony.
 4. Po upływie okresu 365 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych dostęp Kupującego do Produktu (Zbioru zadań) w Koncie Kupującego wygasa.
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem lub uruchomieniem Zbioru zadań, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Adresu e-mail Sprzedawcy.
 6. Ze Zbioru zadań Kupujący może korzystać wielokrotnie, brak jest zabezpieczeń limitujących i ograniczających wykorzystanie Zbioru zadań. Zbiory zadań mogą być oznaczone znakiem wodnym i logo Sprzedawcy.
 7. Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać swoich danych dostępowych do Konta osobom trzecim i nie rozpowszechniać Zbiorów zadań ani ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. Udostępnienie danych dostępowych do Konta tak jak i rozpowszechnianie Zbiorów zadań lub ich fragmentów skutkuje ponoszeniem odpowiedzialności odszkodowawczej przez Kupującego.

 

§ 7   Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie, w tym wszelkie elementy Produktów jak i wszystkie inne materiały dostępne w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy (z wyłączeniem materiałów oznaczonych przez Sprzedawcę jako utwory osób trzecich oraz publikowanych przez Sprzedawcę maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z chemii i biologii wraz z arkuszami odpowiedzi, udostępnianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).
 2. Kupujący jest uprawniony do korzystania z nabytych Produktów oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się w Serwisie tylko i wyłącznie na własny użytek.
 3. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów lub innych materiałów dostępnych w Serwisie, do których przysługują Sprzedawcy prawa autorskie, bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 8   Odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o dostarczanie treści cyfrowych, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Dla odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na Adres e-mail Sprzedawcy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to konieczne.
 4. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument odstępując od umowy ma możliwość wskazania innego numeru rachunku bankowego w celu otrzymania zwrotu płatności. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem płatności.

 

§ 9   Odpowiedzialność za wady Produktów

 1. Sprzedawca zobowiązany jest przekazać lub udostępnić Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczących Produktu.
 3. Reklamacja może zostać złożona listownie na adres Sprzedawcy określony we wstępie do Regulaminu lub pocztą elektroniczną na Adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego umożliwiające jego identyfikację, w tym adres do korespondencji, przedmiot reklamacji oraz żądanie związane z reklamacją.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania treści zawartych w Produktach oraz efekty korzystania z Produktów, w tym osiągnięte wyniki w nauce.

 

§ 10   Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały określone w Polityce prywatności (dostępnej: https://dawiduczy.pl/polityka-prywatnosci).

 

§ 11   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie mediacji ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami. Szczegóły ewentualnej mediacji zostaną określone przez Sprzedawcę oraz Konsumenta.
 2. Sprzedawca informuje Konsumenta, że Konsument w razie pojawienia się ewentualnego sporu ma możliwość skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Sprzedawca informuje Konsumenta, że szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.

 

§ 12   Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 listopada 2020 r.
 2. Wszelkie poprzednie wersje Regulaminu Sprzedawca udostępnia poniżej Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami właściwy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w których przypadku zastosowanie znajdują zasady ogólne regulujące właściwość sądu.

 

Załącznik do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy